Privacy, Cookies & Disclaimer

 

Als SEGOREX BVBA zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.  Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Contactgegevens:

 

SEGOREX BVBA

Ambachtstraat 23

2340          BEERSE

 

Tel: 014/62.02.52

Fax: 014/23.72.42

E-mail: info@segorex.be

Ondernemingsnummer: 0864614844

 

1. Wie wordt beschermd door dit privaybeleid?

 

Dit privacybeleid geldt voor al onze klanten, dus voor consumenten en zakelijke klanten (natuurlijke personen) en leveranciers.  Dit privacybeleid is ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan ons kantoor en onze website, gebruik maakt van onze apps, en wanneer je een potentiële of voormalige klant of leverancier bent van SEGOREX BVBA.

 

SEGOREX BVBA hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  SEGOREX BVBA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verodening Gegegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Indien je dieper wil ingaan op dit onderwerp raden wij je aan de websit van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen op  https://www.privacycommission.be/nl (https://www.privacycommison.be/nl).

 

 

2. Wat betekent ‘verwerking van gegevens’ en wie is daarvoor verantwoordelijk?

 

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens.  Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

 

SEGOREX BVBA, met maatschappelijke zetel te Ambachtstraat 23 , 2340 Beerse, met ondernemingsnummer 046461 4844 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 

3. Welke gegevens verwerken we?

 

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon (de ‘betrokkene’) betrekking hebben en die je ons zelf geeft, die wij aan je toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten die wij verkrijgen door het gebruik van onze producten en diensten, met inbegrip van het gebruik door eindgebruikers en die we via derden hebben ontvangen.  Alle gegevens die we verzamelen kunnen met elkaar gecombineerd worden om onze aanbiedingen en diensten beter af te stemmen op je persoonlijke behoeften;

 

Wij onderscheiden verschillende types persoonsgegevens.  Ze laten ons toe onze producten en diensten aan te bieden en te verbeteren waar mogelijk:

 

 • Gebruikersgegevens: hiermee kunnen wij je identificeren of contact met je opnemen.  Bijvoorbeeld: je naam, je adres, je telefoonnummer, je taalvoorkeur, je geslacht, je e-mailadres, je gezinssamenstelling en alle andere voorkeuren die je kenbaar maakt via sociale media, acties, mobiel applicaties, enz., met inbegrip van je financiële gegevens en gegevens in verband met je kredietwaardigheid;

 

 • Technische gegevens: deze hebben wij nodig om een goede werking van onze producten en diensten te kunnen realiseren.  Bijvoorbeeld: het model en de installatiedatum van je waterontharder;

 

 • Gegevens over je gebruik: de gegevens die wij ontvangen wanneer je onze producten en diensten gebruikt.  Bijvoorbeeld wanneer je laatste onderhoud heeft plaatsgevonden;

 

 • Wij verwerken geen gevoelige gegevens zoals onder ander gegevens over je radicale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

 

4. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

 

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel de gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

 

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;

 

 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;

 

 • Wanneer SEGOREX BVBA daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welke geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

 

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 

Om je aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

 

Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer je je bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we in ieder geval je adresgegevens nodig.  Alle informatie die wij in deze precontractuele fase over je ontvangen, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals jij dat wilt.  Ook wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden bij SEGOREX BVBA, zullen wij je om een aantal persoonsgegevens vragen zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres, en je ook gegevens toewijzen zoals een klantennummer.

 

Om je de beste service aan te bieden en je te informeren over je gebruiksmogelijkheden.

 

Wij gebruiken je gegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van je producten en diensten en voor onze administratie.  Bijvoorbeeld: we gebruiken je gegevens voor het inplannen van een periodiek onderhoud. 

 

Om je te informeren over (nieuwe) producten en diensten van ons.

 

Wij kunnen je gegevens gebruiken om je (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan wij denken dat die voor je interessant zijn.  Bijvoorbeeld: je kan een herinneringsemail ontvangen voor je onderhoud.  Het is ook mogelijk dat wij je benaderen wanneer je geen klant meer bent bij SEGOREX BVBA, tot 2 jaar na het einde van onze relatie.  Je kunt je voor dit soort berichten afmelden.  Hoe je dat doet, lees je in punt 7 van dit privacybeleid.

 

Om fraude te bestrijden.

 

Afhankelijk van de SEGOREX producten en/of diensten waar je voor kiest, zullen wij ook je kredietwaardigheid toetsen.  Wij voeren deze controle uit om te voorkomen dat je verplichtingen met ons aangaat die je financieel niet kunt dragen.  Ook willen we voorkomen dat de rekeningen van SEGOREX BVBA onbetaald blijven.  Daarvoor kunnen we informatie opvragen bij interne en externe databanken.

 

Om onze prestaties op te volgen.

 

Wij kunnen je gegevens en consumentenprofiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren.  Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over onze diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens ons onderhoud of onze tussenkomst, onze antwoorden op vragen van klanten.

 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

 

In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens over je te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties.  Dit gaat hoofdzakelijk over algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

 

Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.

 

Wij kunnen je anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld hoeveel onderhouden er geboekt werden in een bepaalde periode.  De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu.  De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op grond van nieuwe ontwikkelingen.

 

Hoe beveiligen wij je gegevens?

 

We zetten alles op alles om je persoonsgegevens en privacy te beschermen.

 

Onze medewerkers worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.  Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.  Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen.  Wij werken met een externe firma (H&R Networking) die instaan voor de veiligheid van ons netwerk, onze infrastructuur en onze informatiesystemen.  Jouw persoonsgegevens worden enkel opgeslagen op een centrale server die exclusief beheerd wordt door SEGOREX BVBA en die zich bevindt: Ambachtstraat 23 te 2340 Beerse. Ons netwerk hangt volledig achter een up-to-date firewall van Fortigate dewelke van buiten naar binnen toe volledig dicht staat op de VPN na; Dit is een IP-Sec VPN verbinding die enkel toegankelijk is voor de aangegeven gebruikers en is beveiligd met de login en wachtwoord van deze gebruiker en een pre-shared key.  De gedeelde mappen binnen het netwerk zijn ook beveiligd met machtigingen waardoor niet iedere gebruiker toegang heeft tot al de data.  Moest er zich een gegevenslek voordoen met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, dan word je als klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.  De inspanningen die wij doen, eisen wij eveneens van onze leveranciers.

 

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot je persoonlijke informatie is beperkt.  Aan deze werknemers wordt toegang tot je persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 

Onze website vermeldt soms links naar sites van derden (sociale media, vakorganisaties, literatuurbronnen,…) waarvan de gebruikersvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen.

Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van je persoonsgegevens.

 

6. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

 

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen noch geven wij die door aan derden tenzij:

 

 • Dit nodig is voor onze dienstverlening.  Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in.  Denk bijvoorbeeld aan onze leveranciers die wij inschakelen om eventuele problemen bij klanten mee op te lossen. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij SEGOREX BVBA zelf.  Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 • Er een wettelijke verplichting is.  Wij verwijzen hiervoor naar punt 4 van dit privacybeleid.

 

 • Er een gerechtvaardigd belang is voor SEGOREX BVBA of de betrokken derde.  Dit gebeurd enkel mits je belang of je fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.

 

 •  Je ons daar toelating voor geeft.  Indien SEGOREX BVBA op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven (op dit moment gebeurt dit niet), dan gebeurt dit met een expliciete communicatie , waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden  van de doorgifte en verwerking.  Waar wettelijk vereist , bekomen wij je uitdrukkelijke toestemming.  Je hebt ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

 

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij je gegevens  conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

 

In sommige gevallen gebruiken wij anonieme, geaggregeerde gegevens voor de commerciële doeleinden of voor externe rapportering.  Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

 

7. Wat zijn je rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

 

Je recht op toegang

 

Je hebt recht op (gratis) toegang tot de gegevens die jezelf betreffen.  Je kunt ons vragen:

 • Of wij persoonsgegevens van je verwerken;

 

 • Waarvoor wij die verwerken;

 

 • Welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

 

 • Met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen;

 

 • Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens; en

 

 • Welke logica wij gebruiken als wij bepaalde persoonsgegevens automatisch verwerken.

 

Je kan dit recht uitoefenen via onderstaande procedure, die wij op basis van de juridische terminologie “Subject Access Request” of “SAR” noemen.

 

Je dient je recht op toegang schriftelijk uit te voeren, ter attentie van SEGOREX BVBA, Ambachtstraat 23, 2340 Beerse of per e-mail naar info@segorex.be

 

Om je recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, dien je ons een bewijs van je identiteit te verschaffen.  Wij vragen je dan ook om bij voorkeur een kopij van de voorzijde van je identiteitskaart toe te voegen aan je aanvraag.

 

SEGOREX BVBA heeft 45 dagen om je aanvraag te beantwoorden.  Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer SEGOREX BVBA je aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan je aanvraag in handen heeft.

 

Indien je enige reden hebt om aan te nemen dat SEGOREX BVBA je aanvraag niet correct behandeld heeft, gelieve dan eerst contact op te nemen met de Privacy verantwoordelijk bij SEGOREX BVBA , tav Ann Vinckx, (info@segorex.be) zodanig dat wij samen met jou, de opties kunnen bekijken.

 

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien SEGOREX BVBA niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Privacycommissie, via commission@privacycommission.be (mailto: commission @privacycommisson.be), die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht zal tussenkomen.

 

Je recht op verbetering en verwijdering

 

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen.  Daarvoor kan je onze klantendienst contacteren.  Wij zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aan passen of verwijderen.  Houd er wel rekening mee dat wij je soms, afhankelijk van je verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aanbieden.  Wij kunnen niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omwille van juridische gronden.

 

Om je gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden.

 

Je recht op verzet tegen de verwerking van je gegevens voor direct marketing.

 

Je hebt altijd het recht om jezelf, zonder opgave van reden, te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.  Je kunt daarvoor altijd contact opnemen met SEGOREX BVBA klantendienst en onze mogelijkheid tot promoties en/of acties via telefoon, post of e-mail afzonderlijk deactiveren, of je kan, voor commerciële e-mails, de uitschrijvingsmogelijkheid in de bewuste e-mail gebruiken.  Om e-mailcampagnes efficiënter te maken, gebruiken we software om te meten of onze e-mails werden geopend en op welke links werd geklikt.

 

Let wel: wij behouden ons het recht voor om via electronische weg contact met je op te nemen in het kader van de uitvoering van je contract of als de wet ons daartoe verplicht.

 

8. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

 

SEGOREX BVBA draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.  Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om  het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelen.  De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, en soms wettelijk bepaald zijn (zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om je facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

 

Na afloop van de toepasselijke bewaartermijn(en) worden persoonsgegevens geanonimiseerd.

 

Bepaalde gegevens van voormalige klanten kunnen gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van het contract worden gebruikt om de voormalige klant te herkennen en op de hoogte te houden van de activiteiten van SEGOREX BVBA, tenzij de klant volgens de onder punt 7 beschreven procedure aangeeft hier niet mee akkoord te gaan.

 

9. Hoe zit het met onze website cookies en mobiele apps?

 

Afgezien van de gegevens die je vrijwillig met ons deelt bij het gebruik van onze website, hanteren wij ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.

 

Website

 

Je kunt onze website bezoeken zonder je persoonsgegevens mee te delen.  Met je toestemming (voor zover nodig) kunnen wij je als bezoeker van onze website informeren over een gepersonaliseerd aanbod van producten en diensten.

 

Om de dienstverlening te optimaliseren kunnen wij je klantengegevens verder aanvullen met de data die we afleiden uit de cookies ten gevolge van je gebruik van onze website.

 

Cookies

 

Wat zijn cookies?

 

Wij maken gebruik van cookies wanneer je onze e-mails opent en/of wanneer je onze website bezoekt of apps gebruikt.  Cookies zijn stukjes informatie die op je eigen computer of mobiel bewaard worden en die het gebruiksgemak van onze website en apps optimaliseren.  Zo kan je bijvoorbeeld als bezoeker van onze website worden geïdentificeerd bij een volgend bezoek en kunnen wij onze website beter afstemmen op je wensen, voorkeuren en gebruiksgemak.  Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud of publiciteit van een website persoonlijker te maken.

 

Cookies kunnen zowel door SEGOREX BVBA als andere partijen geplaatst worden.  Wanneer wij derden op onze website toelaten cookies te plaatsen, dan moeten deze partijen contractueel een veilige verbinding garanderen waarover de gegevens worden gewisseld.

 

Welke soort cookies gebruiken we?

 

Onmisbare cookies: zijn nodig om gebruik te maken van de website en zorgen voor een veilige identiteitscontrole.  Bijvoorbeeld: navigatie op de website,…

 

Functionele cookies: maken het functioneren van de website makkelijker en zorgen voor een gepersonaliseerde surfervaring door bijvoorbeeld voorkeuren – zoals de taalinstelling – te onthouden.

 

Analytische cookies: zorgen er voor dat we onze website kunnen analyseren.  Hierdoor weten wij hoeveel bezoekers op onze site komen, hoe lang ze zijn gebleven, waar ze op hebben geklikt, welke onderdelen populair zijn, enz.  Ook kunnen we zien welke pagina’s niet goed worden bezocht en tegen welke problemen bezoekers aanlopen.  Zo kunnen we onze website continu verbeteren.  Wij doen hiervoor ook een beroep op cookies van derden zoals Google Analytics.  De gegenereerde informatie over je gebruiksgedrag op onze website wordt anoniem verzameld (door de laatste 8 karakters van je IP adres te verwijderen) en overgebracht naar en door Google, waar ze worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  Deze geanonimiseerde gegevens worden vervolgens door Google namen ons geanalyseerd en als geaggregeerde gegevens aan ons teruggestuurd.  Google koppelt je IP-adres niet aan andere door hen geregistreerde gegevens.

 

Performante cookies: verzamelen gegevens van bezoekers om de website te verbeteren.  Bijvoorbeeld: bezoekers tellen, populaire webpagina’s oplijsten, enz.

 

Advertentiecookies: passen de advertenties  aan op basis van je surfgedrag, je demografische en je gebruikersgegevens.  Zo kunnen we onze advertenties efficiënter maken en beter afstemmen op je interesses.

 

Met “cookies” worden ook soortgelijke technologieën bedoeld, zoals flash cookies, device fingerprinting, htmI5-local storage en javascripts.

 

Beheer cookies

 

Indien je verkiest, kun je onze cookies afwijzen bij je eerste bezoek.  Verder kan je op elk moment via instellingen van je browser (meestal onder “help” of “Internetopties”) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel.  Elke type browser heeft zijn eigen manier van beheren van cookies.  De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. 

 

Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen er voor kan zorgen dat de SEGOREX BVBA website en ander websites niet goed meer werken.

 

Andere technologische middelen

 

Om het succes van onze reclamecampagnes te meten en te verbeteren, tellen technologieën zoals web beacons en action tags het aantal bezoekers op onze website en/of apps naar aanleiding van een reclame op de site van derden.  Bepaalde pagina’s op onze website werken ook met pixel tags.  Deze pixels zien onder andere welke producten je op onze website bekijkt.  Op basis van die informatie kunnen wij je vervolgens relevante advertenties tonen op bijvoorbeeld Facebook en Google.

 

Mobiele apps

 

SEGOREX BVBA biedt apps aan.  Als je van deze diensten gebruik maakt, dan kan het ook noodzakelijk zijn om je persoonsgegevens te verwerken.  Die gegevens worden steeds verwerkt conform de bepalingen van dit Privacybeleid.

 

10. Hoe kan ik SEGOREX BVBA contacteren?

 

Indien je ons wilt bereiken om je privacy instellingen aan te passen, voor meer informatie over ons privacybeleid of voor klachten in verband met je privacy, inclusief het uitoefenen van je recht op toegang kan je contact opnemen SEGOREX BVBA, Ambachtstraat 23, 2340 BEERSE of via mail:

info@segorex.be.

 

11. Blijf op de hoogte van aanpassingen.

 

De persoonsgegevens die we via deze diverse kanalen verzamelen worden opgenomen in de bestanden van SEGOREX BVBA. 

 

SEGOREX BVBA kan dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen.  Wij nodigen je dan ook uit om steeds de laatste versie van dit beleid te raadplegen op deze pagina.  Uiteraard informeren wij je via deze website van elke inhoudelijke wijziging.

 

Onze algemene voorwaarden en de voorwaarden van specifieke diensten hebben in geval van tegenstrijdigheid, voorrang op dit privacybeleid.

 

 

12. Intellectuele eigendomsrechten.

 

De inhoud van de site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SEGOREX BVBA of rechthebbende derden.

 

13. Beperkingen van aansprakelijkheid.

 

De informatie op de website is van algemene aard.  De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.  Indien u specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, kan u hiertoe steeds beroep doen op SEGOREX BVBA.

 

SEGOREX BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeuring en bijgewerkt zou zijn.  Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.  Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal SEGOREX BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

 

SEGOREX BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.  SEGOREX BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.  SEGOREX BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook , op directe of indirecte, bijzonder of ander wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen.  Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  SEGOREX BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

 

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.  In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout van toepassing.

 

Laatste update: 23 mei 2018